Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r. , poz. 992 z późn. zm.)  plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Ten zapis oznacza, że został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego. Jak twierdzi Ministerstwo Środowiska, "spowoduje to zmniejszenie obciążenia administracji publicznej - wojewódzkiej, powiatowej i gminnej w zakresie przygotowania i opiniowania projektów tych planów, jak również przygotowania sprawozdań z ich realizacji. Merytoryczną podstawą realizacji zadań gminy mogą być gminne programy ochrony środowiska".