Gmina Pępowo

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś priorytetowa V- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – Działanie 5.1 projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” jest w trakcie realizacji w/w programu.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (A4_palkat_PPGR (1).pdf)A4_palkat_PPGR (1).pdf

Informacja

W dniu 9 maja 2022r. została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” pomiędzy Gminą Pępowo a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wartość projektu wynosi 178 140,00 złotych. 

Wartość unijnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 178 140,00 złotych.

Celem realizacji projektu jest wykonanie rozbudowy / modernizacji okablowania strukturalnego sieci LAN jako zadania własnego gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędu gminy, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dokonany w latach 2020 - 2022 niezbędny zakup sprzętu IT do urzędu gminy, tj.  3 szt. laptopów/ notebook wraz z oprogramowaniem systemowym Windows 10 i komputera stacjonarnego – stacja robocza oraz doposażenie serwerowni, tj. zakup serwera z systemem operacyjnym, wynika w szczególności z umożliwienia pracy zdalnej pracownikom urzędu gminy, realizacji usług publicznych dla mieszkańców na drodze teleinformatycznej (poprzez istniejącą już tzw. platformę komunikacyjną przy pomocy, której

mieszkańcy mogą sprawdzać stan płatności, np. podatków),  a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt przyczynia się również do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21. 

Ponadto planujemy zakup szkolenia stacjonarnego/on-line dla co najmniej 20 pracowników urzędu gminy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu wynosi od dnia 19 października 2020 r. do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu w ramach POPC na lata 2014-2020,  ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.

Planujemy wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa urzędu gminy jako obligatoryjnego audytu do wykonania w ramach grantu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie ww. grantu.

Na potwierdzenie ubezpieczenia sprzętu zostanie przedstawiona polisa obejmująca zadeklarowany sprzęt.

Grantobiorca przewiduje utrzymanie środków trwałych w ramach projektu przez okres 2 lat od dnia zakończenia projektu oraz utrzymanie trwałości projektu grantowego. 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (cyfrowa_gmina_plakat.pdf)cyfrowa_gmina_plakat.pdf