o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla ścieżki rowerowej Pępowo – Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

http://bip.pepowo.pl/dokument/4751