W dniu 12 maja 2021 roku Uchwałą NR XXVI/199/2021 Rady Gminy Pępowo Przyjęto „Strategię Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030”. Strategia Rozwoju Gminy Pępowo jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne kierunki rozwoju Gminy na lata 2021-2030.

Szczegółowy tryb i harmonogram pracy nad dokumentem uchwalono uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030.

Projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach 01.02.2021 r. – 08.03.2021 r. Tym samym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030 uzyskał również pozytywną opinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyrażoną w uchwale nr 3365/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Gminy Pępowo na lata 2021-2030 ze strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030.

Strategia Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030 diagnozuje potencjał Gminy w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Na podstawie wniosków z diagnozy, nakreślono kierunki rozwoju Gminy, których realizacja pomoże urealnić określoną wizję Gminy Pępowo w 2030 roku. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad Strategią, w szczególności pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, przedstawicielom mieszkańców, grup społecznych, przedsiębiorców i stowarzyszeń. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wypracowaliśmy dokument będący drogowskazem dla rozwoju naszej Gminy na najbliższe 10 lat.

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (STRATEGIA.pdf)STRATEGIA.pdf