Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

 

Gmina Pępowo realizuje projekt pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0035/17 podpisaną w dniu 09.11.2018 r.

 

Celem projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczania w stopniu wymaganym przez dyrektywę 91/271/EWG dopływającego do oczyszczalni strumienia ścieków.

 

Obecnie oczyszczalnia ścieków w Pępowie posiada przepustowość średniodobową 600 m3/d.Surowe ścieki komunalne dopływają do oczyszczalni w Pępowie gminnym systemem kanalizacyjnym, część ścieków dowożona jest także wozami asenizacyjnymi. Znacząca część ścieków pochodzi z przemysłu. Obecnie w wielu okresach ilość dopływających ścieków znacząco przekracza założenia projektowe, szczególnie w czasie wzmożonych opadów. W celu umożliwienia pracy oczyszczalni na potrzeby retencji nadmiernej ilości ścieków wykorzystywana jest kanalizacja sanitarna. Także ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych znacznie przekracza założenia projektowe oraz cechuje się dużą okresową zmiennością w, co przekłada się na problemy z prawidłową pracą oczyszczalni. Projekt został uwzględniony w V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków oraz wynika z Master Planu dla Dyrektywy Ściekowej. Na poziomie lokalnym projekt wpisuje się w cel strategiczny nr 2 "Aktywna ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej, transportowej i informatycznej" Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020. W dokumencie tym wskazano program operacyjny 2.1 "Poprawienie infrastruktury technicznej" w ramach którego rozbudowa oczyszczalni została wprost uwzględniona jako działanie 2.1.1. Zadanie związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Pępowie zostało także uwzględnione w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku w ramach celu ekologicznego "Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych".

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 3 338 RLM

- Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 3 338 RLM

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 0 EPC

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2020 r.

 

Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi o zasięgu ponadlokalnym:

1) „Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” – poprzez realizację celu operacyjnego 2.7 Poprawa gospodarki wodnościekowej,

2) „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020”

3) "Strategia UE dla Morza Bałtyckiego"

 

Zadanie 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Wartość brutto – zgodnie z umową o dofinansowanie: 9 334 719,28 zł

Wartość brutto – zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą: 10 965 450,00 zł

Dofinansowanie: 4 838 116,68 zł

Zadanie 2. Nadzór inwestorski

Wartość brutto – zgodnie z umową o dofinansowanie: 280 041,58 zł

Wartość brutto – zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą: 204 918,00 zł

Dofinansowanie: 145 143,50 zł

 

Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020

Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.