Urząd Gminy w Pępowie informuje o planowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naborze wniosków w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE. 

Cel programu: 
Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Dla kogo: 
Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Na co: 
- Węzły cieplne 
- Systemy ogrzewania elektrycznego 
- Pompy ciepła powietrzne 
- Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody 
- Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) niespełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu: 
Kotły na paliwa stałe 
Kotły olejowe 
Kotły gazowe kondensacyjne 
Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
Kolektory słoneczne 
Mikroinstalacje fotowoltaiczne 
Jako element dodatkowy: 
Docieplenie ścian zewnętrznych 
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. 

W jakiej formie: 
Dotacja 
Pożyczka 
Dotacja z pożyczką  

Na jakich warunkach: 
Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. 
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r. 
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł 

Dla pożyczki: 
Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
ale nie mniej niż 2% rocznie 
Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat 
Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia 
Koordynator programu:  ??? Marzena Sipura
Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze. 

Więcej informacji: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu tel.: 61 8456200, 
http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/ 
Informacje o naborze: http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/ 

źródło: WFOŚiGW w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl/)