Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. szt. Marek Chocianowski informuje, że w rejonie sklepu w Wilkonicach, będzie realizowany przeze mnie plan priorytetowy, w związku ze spożywaniem alkoholu...

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. szt. Marek Chocianowski informuje, że w rejonie "Skweru" w Pępowie na ulicy Powstańców Wlkp., będzie realizowany przeze mnie plan priorytetowy, w związku ze spożywaniem alkoholu przez osoby tam przebywające.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, iż od 7 stycznia 2020 r. (do odwołania) trwa nabór wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanych projektów pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)" oraz "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)".

Informacja prasowa

Ekokoncepcja urządzeń technicznych jest kluczem do przyszłości Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas...

Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec, gmina Pępowo, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo

Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Strona ministerstwa to: z wzorami deklaracji

   
Podatek od nieruchomości 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r. zastosowanie mają dotychczas obowiązujące deklaracje i informacje (link do pobrania znajduje się poniżej).
(Deklaracje i informacje - )
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
DN-1 (1), - dla osób prawnych
ZDN-1 (1), załącznik
ZDN-2 (1) , załącznik
IN-1 (1), - dla osób fizycznych
ZIN-1 (1), załącznik
ZIN-2 (1), załącznik
ZIN-3 (1), załącznik
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)
 Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opłata targowa:


Ustala się na terenie Gminy Pępowo następujące stawki dziennej opłaty targowej:

1) za sprzedaż towarów, od jednego stanowiska 30,00 zł

2) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym 9,00 zł

 Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Podatek rolny

(Stawka dla:

- gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 q żyta *58,46 zł=146,15 zł,

- dla pozostałych gruntów z 1 ha  wynosi równowartość 5 q żyta *58,46 zł =292,30 zł.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r. zastosowanie mają dotychczas obowiązujące deklaracje i informacje (link do pobrania znajduje się poniżej)
(Deklaracje i informacje)
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
Dla celów podatku rolnego w Gminie Pępowo w roku 2020 przyjęto cenę żyta wskazaną w komunikacie Prezesa GUS z 18-10-2019 czyli 58,46 zł za 1 dt.

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 roku tj. 194,24 zł za 1 m3.)

Wartość podatku od 1 ha lasu wynosi 42,7328 zł

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r. zastosowanie mają dotychczas obowiązujące deklaracje i informacje (link do pobrania znajduje się poniżej)
(Deklaracje i informacje)

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
DL-1,  dla osób prawnych
ZDL-1 (1), załącznik
ZDL-2 (1), załącznik
IL-1, dla osób fizycznych
ZIL-1 (1), załącznik
ZIL-2 (1), załącznik
ZIL-3 (1), załącznik

Komunikat prezesa GUS z dnia 18 października 2019 w sprawie średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Średnia cena sprzedaży drewna wynosi 194,24 za 1m3.

W listopadzie br. zakończono kolejny etap robót związanych z przebudową dawnego budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego.

Logo gminy Pępowo

Do spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i zarządzania kryzysowego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pępowo.

 Na zdjęciu (plakat) widzimy świnię rasy białej oraz informację będącą zaproszeniem dla rolników na spotkanie informacyjne z Powiatowym Lekarzem Weterynarii dr n. wet Wioletta Chałas. Spotkanie odbędzie w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 10:00. w Kinie Szarotka, ul. powstańców wlkp. 27, Krobia

Logo Stowarzyszenia Dziecko

Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina”. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne poprzez bezpłatne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie. Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Logo OSA - Otwarte Strefy aktywności

Wójt Gminy Pępowo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostaw w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w Gębicach”. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2019 r.

Szczegóły dotyczące zamówienia tutaj: http://bip.pepowo.pl/dokument/4013

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu do skorzystania z pilotażowego projektu doradztwa prawnego dla przedsiębiorców.
W ramach programu będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie:
- prawa gospodarczego
- prawa spółek
- prawa pracy
- sukcesji
- umów handlowych
- dochodzenia należności
- prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz Google Internetowe Rewolucje zapraszają przedsiębiorców do udziału w indywidualnych konsultacjach eksportowych.

Projekt dedykowany jest dla przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność eksportową oraz tych, których chcieliby dopiero dowiedzieć się, jak rozpocząć przygodę ze sprzedażą międzynarodową.

         Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo na najlepsze świadectwo dojrzałości w kategorii dziennych szkół średnich.

 
ZUS-owskie ABC
czyli informacje dla rozpoczynających działalność gospodarczą 
 
 
 
 
spotkanie odbędzie się już w poniedziałek!
30 września 

13.00 
w siedzibie SWPPG
ul. 1 Maja 13/3
63-800 Gostyń
 
 
Spotkanie skierowane jest do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą i wszystkich innych zainteresowanych tematyką spotkania
 
 
 
 
 
Na spotkaniu omówimy:
 
 
obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

usługi dostępne dla płatnika

podstawowe informacje o e-składce

Spotkanie poprowadzą Aneta Łagódka, Irena Czwojda  z Biura Terenowego ZUS w Gostyniu
 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji!
 
 
 
 
Obserwuj nas:
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego wraz z Biurem Terenowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gostyniu 
zaprasza na spotkanie informacyjne:
 

Niniejszy dokument adresowany jest do osób, które decydują się na zastosowanie szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Materiał ma przyczynić się do podjęcia świadomej decyzji.

Lokalizacja: Pępowo obok pomnika E. Bojanowskiego Pępowo - Krzekotowice - Wilkonice - Skoraszewice - Gębice - Pępowo (ok. 15 km)

Pomnik Edmunda Bojanowskiego w Pępowie odsłonięty został w 1999 roku, a jego pomysłodawcą i jednocześnie fundatorem był Stanisław Sroka (pedagog, samorządowiec, regionalista, dyrektor Szkoły Rolniczej w Grabonogu, założyciel Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu).

            Edmund Bojanowski (1814 – 1871) urodził się w Grabonogu k. Gostynia. Jego ojciec Walenty i matka Teresa z Umińskich ukształtowali w nim wrażliwość na ludzką  biedę oraz solidarność z walczącymi o wolną Polskę. Gdy miał cztery lata ciężko zachorował. Dzięki wierze i modlitwie swej matki został cudownie uzdrowiony. O fakcie tym świadczy, podarowane przez Teresę Bojanowską w podzięce, srebrne wotum - Oko Opatrzności Bożej. Można je zobaczyć w kościele na Świętej Górze w Gostyniu. Mimo słabego zdrowia E. Bojanowski podejmował różne działania mające na celu szerzenie polskości wśród ludności wiejskiej. Aby podnieść poziom kultury i moralności, zakładał czytelnie ludowe. W roku 1849, podczas epidemii cholery panującej w Wielkopolsce, Edmund poświęcił się pielęgnowaniu chorych, szczególnie osieroconych dzieci. W swoim mieszkaniu w Grabonogu przygotowywał leki dla najuboższych i sam im je zanosił. Założył w Gostyniu sierociniec i szpitalik dla ubogich, a w Podrzeczu pierwszą wiejską ochronkę dla dzieci. Był też założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny. Pragnął zostać kapłanem. Pod koniec życia wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie, jednak pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił mu osiągnięcie upragnionego celu. Po opuszczeniu seminarium zamieszkał na plebanii u swego przyjaciela ks. Stanisława Gieburowskiego w Górce Duchownej k. Leszna. Zmarł 7 sierpnia 1871 r.

            Pod pomnikiem E. Bojanowskiego kończymy naszą wyprawę śladami Adama Mickiewicza.

  • wot2019

Simple Image Gallery Extended

Wójt Gminy Pępowo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostaw w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w Gębicach”. Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2019 r.

Szczegóły dotyczące zamówienia tutaj: http://bip.pepowo.pl/dokument/3978

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Agroenergia".

Link: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/