W odpowiedzi na petycję z dnia 13.09.2018 r. informuję, że Gmina Pępowo w obecnym roku budżetowym nie posiada zabezpieczonych środków finansowych na wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Jednocześnie informuję, że Gmina Pępowo nie wyklucza wdrożenia ww. systemu w najbliższych latach. Ponadto informuję, że wszystkie petycje wraz z załącznikami są archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną pod symbolem klasyfikacyjnym 152.

/-/Stanisław Krysicki