Zakończyła się jedna z największych tegorocznych inwestycji w gminie Pępowo. Celem operacji pod nazwą „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowieniem rowów melioracyjnych oraz wykonaniem nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” była ochrona i odnowa stosunków wodnych i krajobrazu wiejskiego, szczególnie w zakresie poprawiającym ich zdolności retencyjne oraz walory krajobrazowe.

Zakres prac na pierwszym ze stawów w Krzekotowicach, zlokalizowanym po stronie północnej, obejmował roboty ziemne polegające na renowacji i zabudowie zbiornika (koszt: 45 623,87 zł). Podobnie było w przypadku drugiego ze stawów, położonego po stronie południowej, gdzie dodatkowo wykonany został zjazd przeciwpożarowy do wodowania sprzętu pływającego (koszt: 111 068,25 zł). Ponadto w obrębie krzekotowickich stawów zasadzono lipy drobnolistne (24 szt.) oraz klony zwyczajne (13 szt.). Prace przy stawie w Wilkonicach polegały natomiast na jego przebudowie, budowie rurociągu o średnicy 800 mm oraz drewnianego pomostu (koszt: 109 205,02 zł). Łączny koszt wymienionych prac – z wyłączeniem nasadzeń, których koszt podano poniżej – to 265 897,14 zł.

Druga część inwestycji polegała na odmuleniu i odkrzaczeniu rowów melioracyjnych w Pępowie, Wilkonicach i Pasierbach (łączny koszt - 12 216,52 zł), a trzecia część - na wykonaniu nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w Krzekotowicach (w obrębie stawów) i Siedlcu (przy drodze gminnej - 19 lip drobnolistnych i 30 klonów zwyczajnych). Łączny koszt nasadzeń to 18 532,35 zł.

Warto podkreślić, że zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji to 296 646,01 zł, przy czym 157 897,00 zł pochodziło ze środków EFRROW, a 138 749,01 zł – z budżetu gminy Pępowo.

 

Operacja współfinansowana z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna WielkopolskaZałączniki: