Pępowo, dnia 09.08.2018 r.

 

 

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

  1. wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art.8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1769.)

 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1769).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Pępowo.

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Pępowo

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

  1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
  2. pełnoletniego ucznia
  3. dyrektora szkoły, ośrodka

 

Termin składania wniosków dla uczniów szkół wszelkiego typu od 01 września do 15 września 2018r. oraz do 15 października 2018 r. dla słuchaczy kolegiów.

Formularze wniosków są do pobrania w Urzędzie Gminy Pępowo w pokoju nr 13 lub na stronie internetowej www.pepowo.pl

UWAGA: Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 13. Przewiduje się, że przyznane stypendium, będzie również jednorazowym świadczeniem, a obejmie ono zwrot wydatków związanych z przygotowaniem do nowego roku szkolnego.

 Załączniki: