ZARZĄDZENIE NR 31/2018

Wójta Gminy Pępowo

z dnia 08 maja 2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Pępowie, adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 44, 63-830 Pępowo

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587) i §1, §2, §6, §12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pępowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Stanisław KrysickiZałączniki: