Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu uruchamia możliwość ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polsk

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczki, w tym obowiązujące instrukcje, zasady, wnioski wraz z załącznikami, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z dwoma egzemplarzami umowy, należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w sposób:

  1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl,

  2. elektronicznie przesyłając na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP, podpisując profilem zaufanym,

  3. składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,

  4. przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd w Gostyniu ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń

Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu