OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec, gmina Pępowo, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pępowo Uchwały nr XII/87/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec, gmina Pępowo, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 9823 z dnia 21listopada 2019 r. oraz Uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 9824 z dnia 21listopada 2019 r.

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St Nadstawek 6 (pokój nr 19), 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo

/-/Grzegorz Matuszak